IB DİPLOMA PROGRAMI


Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Programı (IBDP) lise öğrencileri için tasarlanmış uluslararası müfredata sahip bir programdır. IB Diploma Programında dersler İngilizce olarak işlenir.

AKA Koleji, Şubat 2004 tarihinde IB kuruluşu tarafından Uluslararası Bakalorya Diploma Programını uygulamak için yetkili kılınmıştır.

IB diploması olanlar dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrenim görme imkanına sahip olurlar. Türkiye’deki okullardan IB diploması alan başarılı öğrenciler hem yurt içi hem de yurt dışındaki önde gelen üniversitelere kabul edilmektedirler. Bazı üniversiteler IB diplomasına sahip öğrenciler için finansal destek sağlamakta, bazıları ise başarılı öğrencileri doğrudan daha yüksek seviyeli programlara kabul etmektedirler.

Aka Koleji'ndeki IB öğrencileri kendileri için hazırlanmış üniversite sınavlarına yönelik hazırlık çalışmalarına da katılabilmektedirler.

Diploma Programı Müfredatı
Diploma Programı (DP),altıgen program modelinin merkezinde gösterilen ilave üç öğeyle geleneksel ve geniş müfredatın gücüne sahiptir:

Bilgi Teorisi
Bilgi Teorisi, sınıf içi ve dışında kazanılan bilgi ve tecrübe üzerinde eleştirel yansımaları harekete geçirmeyi amaçlayan disiplinler arası bir gereksinimdir. Ders, mantıklı tartışmalarla açıklanan kanıtları analiz etme yeteneğini geliştirmek, öznel ve ideolojik eğilimlerin farkına varmak, bilgi temellerini sorgulamak için öğrencileri zorlar.

Yaratıcılık, Hareket, Hizmet (CAS)
Uluslararası Bakalorya Kuruluşu'nun amacı tüm bireyi eğitmek ve sorumlu, merhametli vatandaşlar yetiştirmektir. Yaratıcılık, hareket, hizmet (CAS) unsurları öğrencileri, enerjilerini ve özel yeteneklerini başkalarıyla paylaşması için cesaretlendirir.

Örneğin, öğrenciler toplumsal hizmet faaliyetleri, spor müsabakaları, müzikal çalışmalar ve tiyatro faaliyetlerine katılabilirler.

Öğrenciler bu tür faaliyetlere katılarak kendileri hakkında daha geniş bir bakış açısı, başkaları için ilgi ve diğer insanlarla işbirliği içinde çalışma yeteneği geliştirirler.

4000 kelimelik genişletilmiş bir deneme
Her öğrenci özel ilgi duyduğu bir konuyu araştırma fırsatına sahiptir. Deneme yazma Diploma Programı öğrencilerine üniversitelerin beklediği bağımsız araştırma ve yazma yeteneklerini tanıtır.

Altı Akademik Konu 
Diploma Programı (DP) öğrencileri altı gruptan oluşan derslerden bir dersi seçmek zorundadırlar. Dörtten fazla olmamak şartıyla, en az üç ders yüksek seviye(HL) için seçilir. Diğerleri standart seviyedir(SL).

Faal vatandaşlık ve küresel bakış açısı müfredatın her bölümünde teşvik edilir.

1.Grup-Dil A1
Aka Kolejinde öğrenciler Türk dili ve edebiyatını ana dili olarak görürler. Diğer diller özel düzenlemeyle sunulabilir.

2.Grup-İkinci Dil
Şu anda öğrencilerimiz İngilizce B yüksek seviye’yi ikinci dil olarak alıyorlar, ama yine özel durumları göz önüne almak mümkün olabilir.

3.Grup-Bireyler ve Toplumlar

Tarih, felsefe, sosyoloji ve coğrafya derslerinde YGS, LYS sınavlarına hazırlanmaları için öğrencilere esneklik sağlayan okula özgü müfredatı uygulamaları için Türk okullarına Uluslararası Bakalorya Kuruluşundan özel izin verilmiştir.

4.Grup-Deneysel Bilimler
 Biyoloji, kimya ve fizik 4.grup için seçilebilen derslerdir.

5.Grup-Matematik

6.Grup-Normalde öğrencilerin sanat konularından birisini görmeleri gerekir. Fakat Türk okulları genellikle küresel toplumda Bilgi teknolojilerini(ITGS) de içeren 1 den 4 kadar olan gruplardan ilave bir dersi seçme hakkını kullanırlar. Bu, ulusal müfredatın ana hatları ve YGS, LYS konularının gereksinimlerine uymak için öğrencilere verilen bir izindir.

Adayların çalışmalarının kalitesi hakkındaki tüm akademik hüküm sorumluluğunu, alanlarındaki uluslararası yetkiyle sınav amirleri tarafından idare edilen dünya çapındaki 5000 IB sınav sorumlusu almaktadır. Her yıl, sınava giren adaylardan yaklaşık yüzde sekseni diplomayı almaktadır. Kuzey yarımküre okulları için sınavlar mayıs ayı içinde, Güney yarımküre okulları içinse kasım ayı içinde yapılmaktadır.

IB Okulu Olmanın Kazançları

  •  Çift diploma (TC Lise Diploması, IB Diploması)
  •  IB diplomasının yurt dışındaki itibarlı üniversitelerde kabulü.
  •  IB programından mezun olan öğrencilerin gittikleri itibarlı üniversitelerde, mezun oldukları lisenin adını duyurmaları
  •  IB öğretmenlerinin katıldıkları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarından dolayı edindikleri kazanımları tüm okula yaymaları 
  •  Okulun IBO’ da kayıtlı okullar listesinde bulunması sebebiyle yurtdışından sürekli aranması veya web sayfasının ziyaret edilmesi.

IB Öğrencisi Olmanın Avantajları 
  •  TOK (Bilgi Kuramı),CAS (Yaratıcılık-Hareket-Hizmet) ve (Extended Essay) Bitirme Tezi çalışmaları ile normal lise öğrencilerinden farklı ve üstün değerler kazanması.
  •  Zaman yönetimini ve yöntem konusunu öğrenciye en iyi şekilde öğretmesi.
  •  Akademik dürüstlük.
  •  Öğrenciyi Bağımsız ve eleştirel düşünmeye hazırlaması, ezberden uzaklaştırıp bilginin kalıcı olmasını sağlaması 
  •  Türkiye’de IB diplomasına sahip olanlar, ülkemizde sayı olarak sınırlı birkaç itibarlı okuldan mezun olan insanlardır. Bu kaliteli eğitimi alan insanların iş dünyasında tercih edilecek grup olması çok yakındır.
  •  Öğrencinin yazı yazma yeteneğini geliştirmesi

Dünya’da ve Türkiye’de IBDP
Dünyada 128 ülkede 1500’den fazla okulda IBDP uygulanmaktadır. 102 ülkedeki 1079 üniversite IB diplomasini tanımaktadır.
IBDP, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmıştır. 

Aka Kolejinde IB
FM IB Alanında
Türk Dili ve Edebiyatı (Turkish A1 HL)
İngilizce B Yüksek Seviye (English B HL) 
Fizik Standart Seviye (Physics SL)
Kimya Yüksek Seviye (Chemistry HL)
Biology Standart Seviye (Biology SL)
Matematik Standart Seviye (Mathematics SL)
Bilgi Kuramı (TOK)
Bitirme Tezi (Extended Essay)
Yaratıcılık-Hareket-Hizmet ( CAS)
TM IB Alanında 
Türk Dili ve Edebiyatı (Turkish A1 HL)
İngilizce B Yüksek Seviye (English B HL) 
Okul Tabanlı Müfradat Standart Seviye (SBS SL)
ITGS Yüksek Seviye (ITGS HL)
Biology Standart Seviye (Biology SL)
Matematik Standart Seviye (Mathematics SL)
Bilgi Kuramı (TOK)
Bitirme Tezi (Extended Essay)
Yaratıcılık-Hareket-Hizmet ( CAS)

IB öğrencileri MEB lise programından da sorumludurlar.IB programı MEB lise programında okutulan tüm dersleri kapsamaktadır.

IB okuyan tüm öğrenciler MEB lise sınıf geçme yönetmeliğine tabidirler. IB okumaları onların notlarının düşmesine sebep olmaz. IB programında bir okul deneme sınavı (mock) ve bir de IB bitirme sınavları ( 12. sınıf sonunda Mayıs ayında) vardır.Daha fazla öğrencinin IB Diploma programından yararlanabilmesi için IB sertifika programı bulunmaktadır. Öğrenci isterse bazı derslerden sertifika alabilmektedir.
IBDP öğrencileri bu dersleri islerken hem IB Diplomasi için hem de Milli Eğitim Diplomasi için (dolayısıyla YGS, LYS için); gerekli bilgilerle donanmış olurlar. 

IB programında MEB zorunlu alan dersleri bulunmaktadır. Öğrenci bu sebeple OSS sınavına da bilgi eksikliği ile girmezler. TM IB okuyan öğrenciler Biyoloji ve Seçmeli derslerden birini almak zorundadırlar.
IB öğrencileri, Mayıs ayında yapılan IB bitirme sınavlarına girerler. Bu sınavların değerlendirmeleri IB merkezince IB okullarında görev yapan sınav değerlendirme kurullarınca yapılır.
IB okuyan öğrenciler yurt içi üniversiteleri tercih ederlerse OSS sınavına hazırlanma imkânı bulmaktadırlar.
IB öğrencisi aldığı derslerden çok başarılı olursa, üniversitede bazı derslerden muaf tutulabilir, bu da üniversite eğitim maliyetini azaltabilir.

CAS (Yaratıcılık-Etkinlik-Toplum Hizmeti) 
IB öğrencilerinin program süresince 150 saatlik CAS’i doldurmaları gerekmektedir.
Programın ana amacı, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak ve yaptıkları üzerinde düşünerek bunların kendi gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.

Yaratıcılık 
Sanat ve yaratıcılık içeren diğer tüm aktiviteleri ve toplum hizmeti projelerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesinde kişisel yaratıcılığı kapsar. Bale, tiyatro, folklor, seramik, resim, Fotoğrafçılık, küçük çocuklara hikâye okuma / canlandırma ve MUN gibi aktiviteleri buna örnek gösterebiliriz.

Etkinlik 
Geziler, bireysel ve takım haline yapılan sporlar, fiziksel aktiviteleri kapsar. Ayrıca, toplum hizmeti için eğitim almayı, hizmet ve yaratıcılık projelerini gerçekleştirirken harcanan fiziksel aktiviteleri de içine alır. Okul takımlarında oynama, çalıştırıcı yardımcılığı, izcilik, ağaç dikimi, folklor, bale, vs. buna örnek teşkil edebilecek aktivitelerdir. 

Toplum Hizmeti 
Topluma hizmet etmektir. Çevre ve uluslararası projeleri kapsayabilir. ‘Toplum’ ile kastedilen, okul, yerel, ulusal veya uluslararası toplum olabilir. Hizmet aktiviteleri başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve bunlara kendini adamaktır. Çevre projeleri, MUN, deprem yardımları, İlk yardım kursları, sivil savunma, yaşlılar ve çocuk yurdu ziyaretleri, bir müzede gönüllü çalışma, başka bir okulda maddi gücü olmayan öğrencilere ders verme, yardım amaçlı fon oluşturma aktiviteleri, UNICEF gibi kuruluşlara yardım etme pek çok hizmet aktivitesinden birkaçıdır.

Uluslararası Bakalorya Türkçe A1 Diploma Programı
IB Bölümü, 4 sene sürecek Lise öğreniminin son iki senesinde Uluslararası Bakalorya Programı’na giriş hakkı kazanan öğrencilerin programa katılımlarıyla ilgili tüm işlemleri düzenler. A1 Türkçe Programı sırasında gerekli yeterlilik derecesine ulaşmaya çalışılır.

IB Programı, dünya üzerindeki üniversiteler tarafından kabul edilen kalite ve standartlarda eğitim vermeyi hedefler. Program, öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri gerçek dünya ile ilişkilendirirken, aynı zamanda akademik gerekler, eleştirel yansıma, kişisel gelişim ve toplum ile bütünleşme olgularının gelişmesine yardımcı olmayı ilke edinir. Program, ayrıca öğrencilere uluslararası anlamda kabul gören ilke ve değerleri aşılamaya çalışır.

Felsefe ve Amaçlarımız
Öğrencilerimiz, orta öğretimin sonunda Türkçe, Türk Edebiyatı, dil ve anlatım dersleri kapsamında bilgi ve kültürel birikime sahip olurlar.

IB ve SBS Çalışmaları
SBS, “school based subject” okul tabanlı ders anlamına gelir. Terim olarak ise, tarih, coğrafya, sosyoloji derslerinin IB Programı’ndaki ortak adıdır. Bu derslerde Türkiye tarihi, coğrafya ve sosyolojisi etkileşim halinde işlenirken, farklı kültürlerle karşılıklı saygı ve anlayış esası ile uluslar arası bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılır.

Bu program tarih, coğrafya, sosyoloji ve din kültürü dersleri için, Türk Milli Eğitim programının gerekleri ile uluslararası bakış açısını bir araya getirmek üzere çeşitli okullardan öğretmenlerin ortak çabaları ile geliştirilmiştir.

SBS-OTD (Okul Tabanlı Ders)
Bu dersteki amaç öğrencileri; farklı disiplinlerden öğrendiği bilgileri birleştirebilen, öğrenen, araştıran, gözlem yapabilen ve sonuç çıkaran bireyler olarak yetiştirmektir. SBS dersi ve diğer sosyal derslerin sınavlarını ezbercilikten uzak; metin, harita okuma, şekil ve grafiklerden sonuç çıkarmayı sağlayacak şekilde hazırlamaktayız. Klasik soru ve ders işleme tarzından uzak durarak, hem sosyal dersleri öğrencilerimize sevdirmeye hem de bu türdeki derslerin unutulup gitmesini önlemeye çalışıyoruz.