ÖLÇME DEĞERLENDİRME


Ölçme Değerlendirme

Öğrenme sürecinin sonunda kişide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanması demektir.

Okulumuzda ölçme değerlendirme işlemleri tamamen bilimsel ve objektif olarak yapılmaktadır.
Ölçme Değerlendirme işlemleri 2 aşamada gerçekleştirilmektedir:

1. Ölçme ( Soru Hazırlama ve Soru Bankası )
2. Değerlendirme

Amaç; ölçme ile elde edilen sayısal verilere dayanarak öğrenmelerle öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve davranışların yeterli olup olmadığını anlamak,varsa aksamaların nedenlerini gidermek için gerekli önlemleri almaktır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere değerlendirme işlemi soyut olmasına karşın AKA Koleji olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda somut verilere ulaşabilmekteyiz.

Ölçme Değerlendirme Merkezi soru bankası sistemi ile öğretmenlerden her alt konuya ait aldıkları soru girişleri yapmakta; branş öğretmenleri soru bildirim cetveli ve sınav bildirim cetveli vasıtasıyla sorularını Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne teslim etmektedirler.

Hazırlanmış sınav programına göre branş öğretmenleri sınav tarihinin en geç bir hafta öncesinde yapacağı sınavla ilgili bilgileri sınav bildirim cetveli ile Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne teslim etmektedirler.

Klasik Yazılı Sınavlar
Okulumuzda yapılan klasik diye adlandırabileceğimiz yazılı sınavlar daha önceden belirlenmiş olan konu ve alt konulara ait kapsam geçerliliği olan sınav şeklinde uygulanır. Öğretmenler yazılı biçimde yaptıkları sınav kağıtlarını okuduktan sonra, sorulara verdikleri puanları nota dönüştürüp puanları Ders Başarı Cevap Formuna (klasik) kayıt ettikten sonra Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim etmektedirler. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından teslim alınan cevap formları değerlendirme işlemi için gerekli analizler yapılır.

Test Sınavları
Okulumuzda test türü sınavların tüm çeşitleri uygulanmaktadır. Öğretmenlerimiz belirlenen sınav programına göre sınav tarihinin en geç bir hafta öncesinde kendi branşlarına ait konuları kapsayan test sorularını düşünsel düzeylerini de belirterek Sınav bildirim cetveli vasıtasıyla Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne teslim etmektedirler. 

Ölçme Değerlendirme Merkezi sorular ile ilgili yaptığı gerekli çalışmada;

  • Testin ait olduğu konuları kapsayıp kapsamadığı,
  • Soruların iyi bir test maddesi olup olmadığı, 
  • Soruların Düşünsel Düzeyleri

          -  Bilgi Hatırlama, 
          -  Kavrama, 
          -  Uygulama,
          -  Analiz,
          -  Sentez ,
          -  Değerlendirme kriterleri yönünden analiz edip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra uygulanacak sınav hazır hale gelmektedir .
   
Yapılan sınavda Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan Ders Başarı Cevap Formu (test) öğrenciler tarafından doldurulur. Ders Başarı cevap formları Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim edilmektedir. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından teslim alınan cevap formları değerlendirme işlemi için gerekli analizler yapılır.